လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (“MPT”၊ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔”၊ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို” သို႔မဟုတ္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏”) က သင့္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးထားေသာ MPT Books မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ MPT Books ကို သင္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းထားပါသည္။ MPT Books၊ ၎၏ ဆက္စပ္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ MPT Books မွ တစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ (စုေပါင္း၍ “ဝန္ေဆာင္မႈ” ဟုေခၚဆိုရန္) ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ မွတ္ပံုတင္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ၎ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ MPT Books ၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ မူဝါဒ ႏွင့္ ၎တို႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား(စုေပါင္း၍ “သေဘာတူညီခ်က္” ဟု ေခၚ ဆိုရန္)ကို ဖတ္႐ႈ၊ နားလည္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း သေဘာ ေဆာင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ တင္ျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို မိမိတစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား ဆက္လက္အသံုးျပဳမႈသည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ခံျခင္း ေျမာက္ပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ ေဆာင္မႈကို ဝင္ေရာက္သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုး (“အသံုးျပဳသူမ်ား”) အေပၚ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္း

MPT Books သည္ သင့္အတြက္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ ေနရာ တစ္ခုကို သင့္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

MPT Books ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ သင္သည္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏အေကာင့္ႏွင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ားကို စုစည္းရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ “My Books” ဖန္တီးျခင္းအပါအဝင္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳရန္အတြက္ MPT Books ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္၍ အေကာင့္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏အေကာင့္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထူေထာင္ထားရွိသြားႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ေပးပါသည္။

သင္သည္တျခားအသံုးျပဳသူတစ္ဦး၏ အေကာင့္အား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံုးျပဳ၍ ရမည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ သင့္အေကာင့္ ႏွင့္ အေကာင့္ဝင္ေရာက္မႈအခ်က္အလက္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အေကာင့္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳမႈအား ကန္႔သတ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္အား လိုက္နာမႈအေပၚႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒတာ အခေၾကးေငြမ်ားေပးေခ်မႈအေပၚမူတည္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အား တစ္ကိုယ္ေရ ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳမႈကို ဝင္ေရာက္သံုးစြဲ ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ သီးသန္႔မျဖစ္ေသာ၊ လႊဲေျပာင္း၍ မရေသာ၊ ထပ္ဆင့္လိုင္စင္ခ်၍ မရေသာ ႏွင့္ ႐ုတ္သိမ္း၍ရေသာ သံုးစြဲခြင့္ကို ေပးပါသည္။

ဤသံုးစြဲခြင့္ထဲ၌ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ၎၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း တစ္ရပ္ရပ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ စာအုပ္ပါ စာသားမ်ား၊ စာအုပ္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ စာအုပ္အေပၚ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုစည္းသိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎တြင္ ပါဝင္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆင့္ပြားအသံုးျပဳျခင္း၊ တတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အက်ိဳးအတြက္ အေကာင့္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Download ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကူးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ Data Mining၊ Robots တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အလားတူ ေဒတာ စုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္း ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း မပါဝင္ပါ။ ဤသေဘာ တူညီခ်က္တြင္ သင့္အား အတိ အလင္း ခြင့္မေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရး ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ေသာ အေၾကာင္းအရာ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားက ထိန္းသိမ္းရယူထားပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကို မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတိအလင္း စာျဖင့္ေရးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ပံုတူပြားျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း သို႔ မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း မျပဳရ။ သင္သည္ (႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသား၊ စာမ်က္ႏွာဖြဲ႔စည္းပံု သို႔မဟုတ္ ပံုစံ အပါအဝင္) MPT Books ၏ မည္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ လိုဂို၊ သို႔မဟုတ္ အျခား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတိအလင္း စာျဖင့္ေရးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း (framing) သို႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းရန္အတြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား (framing techniques) အသံုးျပဳျခင္း မျပဳရ။ သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အမည္ သို႔မဟုတ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာ Meta Tags သို႔မဟုတ္ အျခား ဝွက္ထားသည့္ စာသားတစ္ခုခု (hidden text) ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတိအလင္း စာျဖင့္ ေရးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။ သင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို လြဲမွားစြာ အသံုးမျပဳရ။ သင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းသာလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က သင့္အားေပးအပ္ထားေသာ ဤသံုးစြဲ ခြင့္ကို ခ်က္ျခင္း ရပ္စဲရမည္။

MPT သည္ MPT ၏ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို သင္ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျခင္း အပါအဝင္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ ဝင္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမႈကို အေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ အၿမဲတမ္း သို႔မဟုတ္ ယာယီ ရပ္စဲ ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား နည္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ရပ္စဲၿပီးပါက သင္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ တြင္ ပါဝင္ေသာ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာ အထိ ဆက္လက္ လိုက္နာရပါမည္။

ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္မဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ား ေပၚ မူတည္ ႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ က႑မ်ားအားလံုးသည္ MPT ၏ မိမိတစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္း လဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္း ရွိႏိုင္သည္။ MPT သည္ သင့္အေပၚတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အဆက္ျပတ္ျခင္း ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း တစ္ခုခုအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္သည္ကို သင့္အေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။

MPT သည္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အလဲြသံုးစားျပဳမႈ၊ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ တစ္ခုခုအတြက္ တာဝန္ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား

ဤဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ထိုအထဲတြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုတြင္ လႊဲေျပာင္းထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသား၊ ဂရပ္ ဖစ္မ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ လိုဂိုမ်ား၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္း သာ မဟုတ္ေသာ (စုေပါင္း၍ “အေၾကာင္းအရာ”) အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥာဏ ပစၥည္း အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးမွာ MPT ႏွင့္ ၎၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရး ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ ပ့ံပိုးသူမ်ား ၏ သီးသန္႔ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ဤ တြင္ အတိ အလင္းေဖာ္ျပထားသည္မွ လႊဲ၍ သေဘာတူညီခ်က္၏ မည္သည့္အရာကမွ် ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး မ်ားတစ္ခုခုတြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထုိေအာက္တြင္ရွိေသာ အသံုးျပဳခြင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး တစ္ခု ဖန္တီးသည္ဟု မမွတ္ယူရ။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားတစ္ခုခု သို႔ မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုမွ ဆင့္ပြားရရွိလာေသာ လက္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ကူးယူ ျခင္း၊ ဆင့္ပြားကူးယူျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ လူအမ်ားျမင္သာ ေစရန္ ျပသျခင္း၊ လူအမ်ားျမင္သာ ေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ထုတ္ေဝ ျခင္း၊ ၊ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ ပါသည္။ သေဘာတူညီခ်က္မွ အတိအလင္းခြင့္ျပဳမထားေသာ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မဆို ဝန္ ေဆာင္မႈ၏ အေၾကာင္း အရာ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳ ျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထား ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းအပါအဝင္ ၎တို႔ ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား (“ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား”) တင္ျပရန္ သင့္အေန ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္အား တင္ျပရန္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ထင္ျမင္ခ်က္ တစ္ခုခုကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ သင္၏ ထုတ္ေဖာ္မႈသည္ အခမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေတာင္းဆိုပဲေပးေၾကာင္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ မထားေၾကာင္း၊ ႏွင့္ MPT အား ယံုမွတ္အပ္ႏွံမႈ တစ္စံုတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တာဝန္ဝတၱရား ေအာက္ မေရာက္ေစေၾကာင္း၊ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ထိုထင္ျမင္ခ်က္ကို သင့္အားေလ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘဲ လႊတ္လပ္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထိုထင္ျမင္ခ်က္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထားရွိျခင္းမဟုတ္ေသာ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံ ထုတ္ေဖာ္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သင္၏တင္ျပမႈကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ ယခင္က MPT သိရွိထားေသာ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ ထားေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္အျပင္ အျခားအရင္း အျမစ္မ်ားထံမွ ရရွိထားေသာ ဆင္တူသည့္ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား သံုးစြဲရန္ အခြင့္အေရးမ်ား တစ္ခုခုကို MPT က စြန္႔လြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို သင့္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။

 

၃။ သံုးစြဲမႈအတြက္ ျပည့္မွီရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္

ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အသက္ဆယ့္သံုး(၁၃)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ဆယ့္ရွစ္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက မိဘအုပ္ထိန္းမႈမွ ကင္းလြတ္ေသာ အရြယ္ မေရာက္ ေသးသူ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရရွိထားသူ ႏွင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား၊ ကတိ သစၥာျပဳျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္းမ်ား ႏွင့္ အာမခံျခင္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းအျပည့္အဝရွိျခင္းျဖစ္မွသာ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသံုး ျပဳႏိုင္ပါသည္။

၄။ အခေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အခေပးေခ်မႈ မူဝါဒမ်ား – ဝန္ေဆာင္မႈ၏အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အခေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဖိုးအချဖင့္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည္။ ထိုအခေၾကးေငြ ႏွင့္ အဖိုးအခမ်ား တစ္ခုခုရွိခဲ့ပါက ကၽြႏ္ုတို႔ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ဝက္ဘ္ ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ အခေပးဝန္ေဆာင္မႈအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ တင္ထားၿပီး ထို အခေၾကးေငြမ်ား ႏွင့္ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခေၾကးေငြသတ္မွတ္မႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ ႏွင့္ အခေပးေခ်မႈ မူဝါဒမ်ားကို သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ MPT သည္ ၎၏ တစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အခေၾကးေငြႏွင့္အဖိုးအချဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ႏွင့္ အဖိုးအခမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္အား ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အဖိုးအခ ေကာက္ခံသြားပါမည္။

၁။ ဝယ္ယူျခင္း – ဝန္ေဆာင္မႈမွ အခ်က္အလက္မ်ားဝယ္ယူခိ်န္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္အား အဖိုးအခ ေကာက္ခံ သြားပါမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ တည္ရွိေနသေ႐ြ႕ ဖတ္႐ႈႏိုုင္ မည္ျဖစ္သည္။

၂။ ငွားယူျခင္း – ဝန္ေဆာင္မႈမွ အခ်က္အလက္မ်ား ငွားယူသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္အားအဖိုးအခ ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ငွားယူသည့္အခ်ိ္န္မွ ၄၈ နာရီ အတြင္း ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါ ၄၈နာရီ အခ်ိန္ကာလ ကုန္ဆံုးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ငွားယူထားသည့္ အခ်က္အလက္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

၃။ စာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္း – ဝန္ေဆာင္မႈမွ တစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား တစ္စုလိုက္ ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္အား အဖိုးအခေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းေပး သံုးစြဲခ ေပးေခ်မႈအၿပီးတြင္ စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး အား ရက္ေပါင္း ၃၀ (သုိ႔) ၁ရက္ ကာလ တစ္ခုအထိ ဖတ္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈမ်ား ႏွင့္ အဖိုးအခ မ်ားသည္ သင္စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈ ရပ္စဲျခင္းမျပဳလုပ္ပါက အလိုအေလ်ာက္ သက္တမ္းတိုးမည္ ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ အခမဲ့ စမ္းသပ္သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါက ထိုစမ္းသပ္သံုးစြဲျခင္းကာလအၿပီးတြင္ စာရင္း ေပးသံုးစြဲမႈကို ရပ္စဲျခင္းမျပဳလုပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းေပးသံုးစြဲခကို သင့္အေပၚေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို MPT က ၎၏တစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္အခ်က္အရ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည္။

အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအျပင္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေဒါင္း ေလာ့ဒ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ေဒတာအခေၾကးေငြမ်ား ကုန္က်ႏိုင္ပါသည္။

ျပန္အမ္းေငြမ်ားမေပးျခင္း

သင္သည္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင့္ကို အခ်ိန္မေရြး ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖ်က္သိမ္းမႈအတြက္ ျပန္အမ္းေငြမ်ား ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ အား ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါက သင့္အေနျဖင့္ စာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္းတစ္ခု၏ မသံုးစြဲရေသးေသာအခ်ိန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အသံုးျပဳခ သို႔မဟုတ္ စာရင္းေပးသံုးစြဲခ၊ MPT Books အေကာင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအရာမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ျပန္အမ္းေငြ သို႔မဟုတ္ အလွဲအထပ္ျပဳလုပ္မႈမွ ရရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း နာလည္ သေဘာတူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အေပၚ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္သည့္ တာဝန္ခံမႈမွ် မရွိေစဘဲ ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္၍ ျဖစ္ေစ ႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲျဖစ္ေစ ဝန္ေဆာင္မႈမွ သင္၏ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ေဒတာ တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အားလံုးအား အၿမဲတမ္းျဖစ္ေသာ၊ ဖ်က္သိမ္း၍မရေသာ ပယ္ ဖ်က္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ရွိသည္။

၅။ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း

သင္သည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာ မ်ား ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အရာထမ္း မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား (၁) သင္ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္း အရာ တစ္ခုခုအပါအဝင္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း (၂) အထက္ပါ ကိုယ္စား ျပဳ တင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္ မ်ားတစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာ မဟုတ္ေသာ သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ စည္းကမ္း တစ္ခုခုအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၃) ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာ၊ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ ေက်ာ္ၾကားမႈ ကိုယ္ပိုင္ လကၡဏာမ်ားအား အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (publicity rights) သို႔မဟုတ္၊ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါ အဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္အခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို သင့္အေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၄) သင္၏ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုခုကိုခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္း၊ (၅) သင့္အေကာင့္မွ တစ္ဆင့္ သင္တင္ျပေသာ သို႔မဟုတ္ သင္ရရွိေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု၏ ရလဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (၆) သင္၏ သီးသန္႔ အသံုးျပဳသူအမည္ ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အျခား သင့္ေလ်ာ္ရာ တစ္ဆင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား၊ ကုန္က်မႈမ်ား သို႔ မဟုတ္ ေၾကြးၿမီႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား (ေရွ႕ေန႔ခမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္း သာမက) တစ္ခုခုႏွင့္ အားလံုးထံမွ ႏွင့္ ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္၍ ကာကြယ္ေပးရန္၊ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ သေဘာတူပါသည္။

၆။ အာမခံခ်က္မ်ား၏ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကန္႔သတ္ခ်က္

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ တစ္ဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ သင္အသံုး ျပဳေစႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စာျဖင့္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္းမွ လႊဲ၍ “ရွိသည့္အတုိင္း”ႏွင့္ “ရွိႏိုင္မည့္အတိုင္း” ရႏိုင္ေသာ စနစ္ ျဖင့္ ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ လည္ပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တဆင့္ သင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျခားနည္းျဖင့္ တိတိက်က်စာျဖင့္ ေရးသား မေဖာ္ျပ ထားပါက မည္သည့္အမ်ိဳးအစား မဆိုျဖစ္ေသာ အတိ အလင္းျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ပါ။ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳမႈသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ် ရွိေသာ အႏၱရာယ္ကို မိမိ ဘာသာတာဝန္ယူ သည္ဟု အတိအလင္း သေဘာတူပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အမ်ားဆံုး အတုိင္းအတာအေလ်ာက္ MPT သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္း၏ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ယင္းတို႔ ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ား အားလံုးကို မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါသည္။ MPT သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ တဆင့္ သင္အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အျခား ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ MPT ဆာဗာမ်ား သို႔မဟုတ္ MPT မွ ပို႔ ေသာ အီလက္ ထေရာက္နစ္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပါသည္ဟု MPT က အာမခံျခင္း မျပဳပါ။ MPTသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ တြင္ ပါဝင္ ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ တစ္ဆင့္ သင္အသံုးျပဳေစႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မ ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္သည့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊ တိုက္ ႐ိုက္မဟုတ္ေသာ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္အရျဖစ္ေသာ ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျဖစ္ ေသာ နစ္နာမႈမ်ားအပါ အဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တာဝန္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

၇။ အေထြေထြ

ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တြင္ ဖတ္႐ႈ ႏိုင္သည့္ MPT ၏ အေထြေထြ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“GTC”) အရျဖစ္ရပါမည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ GTC အၾကား ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားက လႊမ္းမိုးရမည္။ ဤ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုခုအရျဖစ္ရပါမည္။ အကယ္၍ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ၎အက်ံဳးဝင္မႈ၏ စည္းကမ္းခ်က္၊ ပဋိညာဥ္ ျပဳခ်က္၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ခုခုအား တရား႐ံုးတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထိုအေၾကာင္း အရာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တရား မဝင္ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာ မသက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ပါက သေဘာတူညီခ်က္၏ က်န္ရွိေသာ အပိုင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ (တရားမဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အပ) ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရဘဲ သေဘာတူညီခ်က္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္စီသည္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ားဆံုး အတိုင္းအတာအထိ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး အာဏာသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ရွိရမည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။