လိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် အခြေအနေများ

လိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် အခြေအနေများ

အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို” သို့မဟုတ် “ကျွန်ုပ်တို့၏”) က သင့်အတွက် ပ့ံပိုးပေးထားသော MPT Books မှ ကြိုဆိုပါသည်။ ဤစာမျက်နှာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော MPT Books ကို သင်အသုံးပြုခြင်းအတွက် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းထားပါသည်။ MPT Books၊ ၎င်း၏ ဆက်စပ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် နှင့်/သို့မဟုတ် MPT Books မှ တစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်၍ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ဆော့ဖ်ဝဲ (စုပေါင်း၍ “ဝန်ဆောင်မှု” ဟုခေါ်ဆိုရန်) ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှု၏ မှတ်ပုံတင် အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ၎င်း အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ၊ MPT Books ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု မူဝါဒ နှင့် ၎င်းတို့ နှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြားသော သက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ နှင့် စည်းကမ်းချက်များ(စုပေါင်း၍ “သဘောတူညီချက်” ဟု ခေါ် ဆိုရန်)ကို ဖတ်ရှု၊ နားလည်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့ကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူကြောင်း သဘော ဆောင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ဆင်ထားသော သဘောတူညီချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်ခြင်းအားဖြင့် သဘောတူညီချက်ကို မိမိတစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီး နောက် သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုအား ဆက်လက်အသုံးပြုမှုသည် ပြင်ဆင်ထားသော သဘောတူညီချက်ကို လက်ခံခြင်း မြောက်ပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများ၊ အသုံးပြုသူများနှင့် ဝန် ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲသူများအားလုံး (“အသုံးပြုသူများ”) အပေါ် အကျုံးဝင်ပါသည်။

၁။ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်း

MPT Books သည် သင့်အတွက် စာအုပ်များနှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်မည့် နေရာ တစ်ခုကို သင့်အတွက် ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။

MPT Books ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်အတွက် သင်သည် မှတ်ပုံတင်စာရင်းပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် မိမိ၏အကောင့်နှင့် ဝယ်ယူမှုများကို စုစည်းရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် “My Books” ဖန်တီးခြင်းအပါအဝင် အခြား ဝန်ဆောင်မှု အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုရန်အတွက် MPT Books နှင့် မှတ်ပုံတင်၍ အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏အကောင့်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ထူထောင်ထားရှိသွားနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဝင်ရောက် အသုံးပြုခွင့်ကို ပေးပါသည်။

သင်သည်တခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ အကောင့်အား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြု၍ ရမည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် သင့်အကောင့် နှင့် အကောင့်ဝင်ရောက်မှုအချက်အလက်၏ လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုနှင့် လုံခြံုမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကောင့်ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုအား ကန့်သတ်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

သဘောတူညီချက်အား လိုက်နာမှုအပေါ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာ အခကြေးငွေများပေးချေမှုအပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တစ်ကိုယ်ရေ နှင့် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှုကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲ ရန်အတွက် ကန့်သတ်ထားသော၊ သီးသန့်မဖြစ်သော၊ လွှဲပြောင်း၍ မရသော၊ ထပ်ဆင့်လိုင်စင်ချ၍ မရသော နှင့် ရုတ်သိမ်း၍ရသော သုံးစွဲခွင့်ကို ပေးပါသည်။

ဤသုံးစွဲခွင့်ထဲ၌ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုခြင်း တစ်ရပ်ရပ်၊ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော စာအုပ်ပါ စာသားများ၊ စာအုပ်အကြောင်း ဖော်ပြချက်များ၊ စာအုပ်အပေါ် သုံးသပ် ချက်များ သို့မဟုတ် အခြား အကြောင်းအရာများကို စုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်း နှင့် အသုံးပြုခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ၎င်းတွင် ပါဝင် သော အကြောင်းအရာများ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆင့်ပွားအသုံးပြုခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အကျိုးအတွက် အကောင့်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို Download ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကူးယူခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် Data Mining၊ Robots တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အလားတူ ဒေတာ စုဆောင်းမှု နှင့် ထုတ်ယူခြင်း ကိရိယာများ အသုံးပြုခြင်း မပါဝင်ပါ။ ဤသဘော တူညီချက်တွင် သင့်အား အတိ အလင်း ခွင့်မပေးထားသော အခွင့်အရေးများ အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့် ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေး ကိုင်ဆောင်သူများ သို့မဟုတ် အခြား သော အကြောင်းအရာ ပံ့ပိုးပေးသူများက ထိန်းသိမ်းရယူထားပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု၏ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းကို မဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ အတိအလင်း စာဖြင့်ရေးထားသော ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပုံတူပွားခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့ မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် စီးပွားဖြစ် ရည်ရွယ် ချက်တစ်ခုခုအတွက် အသုံးချခြင်း မပြုရ။ သင်သည် (ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းပုံ သို့မဟုတ် ပုံစံ အပါအဝင်) MPT Books ၏ မည်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ လိုဂို၊ သို့မဟုတ် အခြား ပိုင်ဆိုင်ခွင့် နှင့်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အတိအလင်း စာဖြင့်ရေးထားသော ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ကူးယူဖော်ပြခြင်း (framing) သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းရန်အတွက် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ကူးယူဖော်ပြခြင်းအတွက် နည်းလမ်းများ (framing techniques) အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမည် သို့မဟုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို အသုံးပြုထားသော Meta Tags သို့မဟုတ် အခြား ဝှက်ထားသည့် စာသားတစ်ခုခု (hidden text) ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အတိအလင်း စာဖြင့် ရေးထားသော ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို လွဲမှားစွာ အသုံးမပြုရ။ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ဤသဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အားပေးအပ်ထားသော ဤသုံးစွဲ ခွင့်ကို ချက်ခြင်း ရပ်စဲရမည်။

MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဤသဘောတူညီချက်ကို သင် ချိုးဖောက်သည်ဟု ဆုံးဖြတ် ခြင်း အပါအဝင် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုသို့ ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုမရှိဘဲ အမြဲတမ်း သို့မဟုတ် ယာယီ ရပ်စဲ ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား နည်းဖြင့် ခွင့်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက် တစ်ရပ်ရပ်သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ ရပ်စဲပြီးပါက သင်သည် သဘောတူညီချက် တွင် ပါဝင်သော ဆက်လက်တည်ရှိနေမည့် စည်းကမ်းချက်များ ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာ အထိ ဆက်လက် လိုက်နာရပါမည်။

ဝန်ဆောင်မှုသည် သတ်မှတ်အချိန်နှင့် သတ်မှတ်အချိန်မဟုတ်သော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများ ပေါ် မူတည် နိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု၏ ကဏ္ဍများအားလုံးသည် MPT ၏ မိမိတစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြောင်း လဲခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်း ရှိနိုင်သည်။ MPT သည် သင့်အပေါ်တွင် ဝန်ဆောင်မှု၏ အဆက်ပြတ်ခြင်း နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း တစ်ခုခုအတွက် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။

MPT သည် သင်၏ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ပေါ့လျော့မှု တစ်ခုခုအတွက် တာဝန် ရှိမည် မဟုတ်ပါ။

၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ

ဤဝန်ဆောင်မှု နှင့် ထိုအထဲတွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုတွင် လွှဲပြောင်းထားသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ် ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ် တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာ အပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်း သာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) အချက်အလက်များအားလုံး နှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဉာဏ ပစ္စည်း အခွင့်အရေးများအားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေး ကိုင်ဆောင်သူများ နှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာ ပ့ံပိုးသူများ ၏ သီးသန့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ ဤ တွင် အတိ အလင်းဖော်ပြထားသည်မှ လွှဲ၍ သဘောတူညီချက်၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး များတစ်ခုခုတွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေး တစ်ခု ဖန်တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက် များတစ်ခုခု သို့ မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူ ခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများမြင်သာ စေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများမြင်သာ စေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေ ခြင်း၊ ၊ သင့်လျော်သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ်ရန် သဘောတူ ပါသည်။ သဘောတူညီချက်မှ အတိအလင်းခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို ဝန် ဆောင်မှု၏ အကြောင်း အရာ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များအား အသုံးပြု ခြင်းကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထား ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်းအပါအဝင် ၎င်းတို့ ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားဘဲ ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ထင်မြင်ချက်များ (“ထင်မြင်ချက်များ”) တင်ပြရန် သင့်အနေ ဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အား တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသည်။ ထင်မြင်ချက် တစ်ခုခုကို တင်ပြခြင်းဖြင့် သင်၏ ထုတ်ဖော်မှုသည် အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း၊ မတောင်းဆိုပဲပေးကြောင်း နှင့် ကန့်သတ် မထားကြောင်း၊ နှင့် MPT အား ယုံမှတ်အပ်နှံမှု တစ်စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် အခြားသော တာဝန်ဝတ္တရား အောက် မရောက်စေကြောင်း၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ ထိုထင်မြင်ချက်ကို သင့်အားလျော်ကြေး တစ်စုံတစ်ရာ မပေးဘဲ လွှတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်း၊ နှင့်/သို့မဟုတ် ထိုထင်မြင်ချက်အား လျှို့ဝှက် ထားရှိခြင်းမဟုတ်သော ပုံစံ သို့မဟုတ် အခြားနည်းအားဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံ ထုတ်ဖော်ရန် သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။ ထို့ပြင် သင်၏တင်ပြမှုကို လက်ခံခြင်းဖြင့် ယခင်က MPT သိရှိထားသော သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများမှ ထုတ်ဖော် ထားသော သို့မဟုတ် သင့်အပြင် အခြားအရင်း အမြစ်များထံမှ ရရှိထားသော ဆင်တူသည့် သို့မဟုတ် ဆက်စပ် ထင်မြင်ချက်များ သုံးစွဲရန် အခွင့်အရေးများ တစ်ခုခုကို MPT က စွန့်လွတ်ခြင်းမရှိကြောင်းကို သင့်အနေဖြင့် အသိအမှတ် ပြုပါသည်။

 

၃။ သုံးစွဲမှုအတွက် ပြည့်မှီရမည့် သတ်မှတ်ချက်

ဤဝန်ဆောင်မှုကို အသက်ဆယ့်သုံး(၁၃)နှစ်နှင့် အထက်ရှိ အသုံးပြုသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အသက်ဆယ့်ရှစ်(၁၈)နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှ ကင်းလွတ်သော အရွယ် မရောက် သေးသူ သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ မိဘအုပ်ထိန်းမှု သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက်အား ရရှိထားသူ နှင့် ဤသဘောတူညီချက်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ တာဝန် ဝတ္တရားများ၊ ကတိ သစ္စာပြုခြင်းများ၊ ကိုယ်စားပြု တင်ပြခြင်းများ နှင့် အာမခံခြင်းများကို ချုပ်ဆိုရန်နှင့် သဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အချင်းအပြည့်အဝရှိခြင်းဖြစ်မှသာ ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။

၄။ အခပေး ဝန်ဆောင်မှုများ

အခပေးချေမှု မူဝါဒများ – ဝန်ဆောင်မှု၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများကို အခကြေးငွေ သို့မဟုတ် အခြားသော အဖိုးအခဖြင့် ပံ့ပိုးနိုင်သည်။ ထိုအခကြေးငွေ နှင့် အဖိုးအခများ တစ်ခုခုရှိခဲ့ပါက ကျွန်ုတို့ဝန်ဆောင်မှု၏ ဝက်ဘ် ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် အခပေးဝန်ဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပါက ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်ထားပြီး ထို အခကြေးငွေများ နှင့် အဖိုးအခများနှင့် သက်ဆိုင်သော အခကြေးငွေသတ်မှတ်မှု၊ ငွေပေးချေမှု နှင့် အခပေးချေမှု မူဝါဒများကို သဘောတူပြီးဖြစ်ပါသည်။ MPT သည် ၎င်း၏ တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခကြေးငွေနှင့်အဖိုးအခဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ ဖြည့်စွက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေ နှင့် အဖိုးအခများကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်မှုအတွက် အဖိုးအခ ကောက်ခံသွားပါမည်။

၁။ ဝယ်ယူခြင်း ဝန်ဆောင်မှုမှ အချက်အလက်များဝယ်ယူချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား အဖိုးအခ ကောက်ခံ သွားပါမည်။ သင့်အနေဖြင့် ဝယ်ယူထားသည့် အချက်အလက်များအား ဝန်ဆောင်မှု တည်ရှိနေသရွေ့ ဖတ်ရှုနိုုင် မည်ဖြစ်သည်။

၂။ ငှားယူခြင်း – ဝန်ဆောင်မှုမှ အချက်အလက်များ ငှားယူသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အားအဖိုးအခ ကောက်ခံ သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် ဝယ်ယူထားသည့် အချက်အလက်များအား ငှားယူသည့်အချိ်န်မှ ၄၈ နာရီ အတွင်း ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါ ၄၈နာရီ အချိန်ကာလ ကုန်ဆုံးသွားသည့်အချိန်တွင် ငှားယူထားသည့် အချက်အလက်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။

၃။ စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်း – ဝန်ဆောင်မှုမှ တစ်ဆင့် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ တစ်စုလိုက် ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား အဖိုးအခကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ စာရင်းပေး သုံးစွဲခ ပေးချေမှုအပြီးတွင် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုတွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်များအားလုံး အား ရက်ပေါင်း ၃၀ ကာလ တစ်ခုအထိ ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုများ နှင့် အဖိုးအခ များသည် သင်စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု ရပ်စဲခြင်းမပြုလုပ်ပါက အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးမည် ဖြစ် သည်။ အကယ်၍ အခမဲ့ စမ်းသပ်သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်ပါက ထိုစမ်းသပ်သုံးစွဲခြင်းကာလအပြီးတွင် စာရင်း ပေးသုံးစွဲမှုကို ရပ်စဲခြင်းမပြုလုပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းပေးသုံးစွဲခကို သင့်အပေါ်ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုတွင် ပါဝင်သော အချက်အလက် များကို MPT က ၎င်း၏တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်အချက်အရ ပြောင်းလဲ နိုင်သည်။

အထက်ပါ ဖော်ပြချက်များအပြင် သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ဒေါင်း လော့ဒ်ပြုလုပ်ခြင်းများ အပါအဝင် ဒေတာအခကြေးငွေများ ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။

ပြန်အမ်းငွေများမပေးခြင်း

သင်သည် သင်၏ ဝန်ဆောင်မှု အကောင့်ကို အချိန်မရွေး ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဖျက်သိမ်းမှုအတွက် ပြန်အမ်းငွေများ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့က သင့် ဝန်ဆောင်မှု အကောင့် သို့မဟုတ် ဤသဘောတူညီချက် အား ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်း ပြုလုပ်သည့် ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါက သင့်အနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်းတစ်ခု၏ မသုံးစွဲရသေးသောအချိန်၊ ဝန်ဆောင်မှု အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ရပ်အတွက် အသုံးပြုခ သို့မဟုတ် စာရင်းပေးသုံးစွဲခ၊ MPT Books အကောင့်နှင့် ဆက်စပ်သည့် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဒေတာ သို့မဟုတ် အခြားသောအရာများအတွက် မည်သည့် ပြန်အမ်းငွေ သို့မဟုတ် အလှဲအထပ်ပြုလုပ်မှုမှ ရရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း နာလည် သဘောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အပေါ် မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တာဝန်ခံမှုမျှ မရှိစေဘဲ ရည်ရွယ်၍ဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်၍ ဖြစ်စေ နှင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဖြစ်စေ ဝန်ဆောင်မှုမှ သင်၏ အကြောင်းအရာ နှင့်ဒေတာ တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အားလုံးအား အမြဲတမ်းဖြစ်သော၊ ဖျက်သိမ်း၍မရသော ပယ် ဖျက်နိုင်သည့် အခွင့်ရှိသည်။

၅။ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေခြင်း

သင်သည် MPT နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၊ အေးဂျင့်များ၊ မန်နေဂျာ များ နှင့် အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာထမ်း များ၊ ဒါရိုက်တာများအား (၁) သင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သော သို့မဟုတ် ရရှိသော ဒေတာ သို့မဟုတ် အကြောင်း အရာ တစ်ခုခုအပါအဝင် သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်ခြင်း (၂) အထက်ပါ ကိုယ်စား ပြု တင်ပြခြင်းများနှင့် အာမခံချက် များတစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ခြင်း အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော သင်၏ သဘောတူညီချက် စည်းကမ်း တစ်ခုခုအား ချိုးဖောက်ခြင်း (၃) ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦး တစ်ယောက် ၏ ကျော်ကြားမှု ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာများအား အလွှဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အခွင့်အရေးများ (publicity rights) သို့မဟုတ်၊ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ အပါ အဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကို သင့်အနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၄) သင်၏ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက် ခြင်း၊ (၅) သင့်အကောင့်မှ တစ်ဆင့် သင်တင်ပြသော သို့မဟုတ် သင်ရရှိသော အချက်အလက်တစ်ခုခု၏ ရလဒ်တစ်ခုကြောင့် တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် (၆) သင်၏ သီးသန့် အသုံးပြုသူအမည် နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အခြား သင့်လျော်ရာ တစ်ဆင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ဝန်ဆောင်မှု ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာသော တောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှုများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တာဝန်ခံမှုများ၊ ကုန်ကျမှုများ သို့ မဟုတ် ကြွေးမြီနှင့် အသုံးစရိတ်များ (ရှေ့နေ့ခများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်း သာမက) တစ်ခုခုနှင့် အားလုံးထံမှ နှင့် ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်၍ ကာကွယ်ပေးရန်၊ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ် စေရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန် သဘောတူပါသည်။

၆။ အာမခံချက်များ၏ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းများ နှင့် တာဝန်ခံမှုကန့်သတ်ချက်

ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမှ တစ်ဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံး ပြုစေနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော သတင်း အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) နှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို စာဖြင့် အတိအကျဖော်ပြထားခြင်းမှ လွှဲ၍ “ရှိသည့်အတိုင်း”နှင့် “ရှိနိုင်မည့်အတိုင်း” ရနိုင်သော စနစ် ဖြင့် ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ MPT သည် ဝန်ဆောင်မှု လည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု တဆင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အခြားနည်းဖြင့် တိတိကျကျစာဖြင့် ရေးသား မဖော်ပြ ထားပါက မည်သည့်အမျိုးအစား မဆိုဖြစ်သော အတိ အလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည် ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြု တင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်များ မပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေ ရှိသော အန္တရာယ်ကို မိမိ ဘာသာတာဝန်ယူ သည်ဟု အတိအလင်း သဘောတူပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများမှ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အများဆုံး အတိုင်းအတာအလျောက် MPT သည် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုအတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်းချနိုင်စွမ်း၏ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အာမခံချက်များ အပါအဝင် ယင်းတို့ ချည်းသာမဟုတ်သော အတိအလင်းဖော်ပြထားသည့် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် အာမခံချက်များ အားလုံးကို မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။ MPT သည် ဝန်ဆောင်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင် သော သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုမှ တဆင့် သင်အသုံးပြု နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည့် အခြား သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ MPT ဆာဗာများ သို့မဟုတ် MPT မှ ပို့ သော အီလက် ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှု များသည် ဗိုင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါသည်ဟု MPT က အာမခံခြင်း မပြုပါ။ MPTသည် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှု တွင် ပါဝင် သော သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုမှ တစ်ဆင့် သင်အသုံးပြုစေနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော သတင်း အချက် အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မ ဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု များမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ တိုက် ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သော နှင့် သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်အားဖြင့် ဖြစ် သော နစ်နာမှုများအပါ အဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာအတွက် တာဝန်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

၇။ အထွေထွေ

ဤသဘောတူညီချက်သည http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တွင် ဖတ်ရှု နိုင်သည့် MPT ၏ အထွေထွေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“GTC”) အရဖြစ်ရပါမည်။ ဤသဘောတူညီချက် ၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့် GTC အကြား ပဋိပက္ခတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဤသဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းချက်များက လွှမ်းမိုးရမည်။ ဤ သဘောတူညီချက်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများ နှင့် တရားရုံး သို့မဟုတ် စီရင်ပိုင် ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့တစ်ခုမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက် တစ်ခုခုအရဖြစ်ရပါမည်။ အကယ်၍ သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် ၎င်းအကျံုးဝင်မှု၏ စည်းကမ်းချက်၊ ပဋိညာဉ် ပြုချက်၊ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ခုခုအား တရားရုံးတစ်ခုခု သို့မဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့တစ်ခု သို့မဟုတ် ထိုအကြောင်း အရာ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်မှ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ တရား မဝင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အာဏာ မသက်ရောက်နိုင်ခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ပါက သဘောတူညီချက်၏ ကျန်ရှိသော အပိုင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်၊ ပဋိညာဉ်ပြုချက် သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ (တရားမဝင် ဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် အာဏာ သက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှ အပ) ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိုင်မှု အပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိစေရဘဲ သဘောတူညီချက်၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်စီသည် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံး အတိုင်းအတာအထိ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး အာဏာသက်ရောက်မှု ဆက်လက်ရှိရမည်။

ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သေချာပါသလား။

ဤဟာသည် ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များ အောက်တွင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်မှုအားရယူထားပြီးပါပြီ။