လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 8.72MB

Golf ေဂါက္သီးအားကစား

ေရးသားသူေဖသိန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဂါက္တံမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ရာခ်ီရွိခဲ့ၿပီျဖစ္
သည္။ ဤရွည္လ်ားသည့္ ကာလအတြင္း ေဂါက္တံမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မၾကာခဏ
ဆိုသလို ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤစာ အုပ္သည္ ကိုင္ေဆာင္မည့္သူ၏အရပ္၊ လက္အရြယ္
အစား၊ ေဂါက္တံျပဳလုပ္ရာတြင္ သံုးစြဲသည့္ ပစ္ၥည္းအမ်ဳိးအစား၊ ဟန္ခ်က္ဗဟို (C.O.E)
တည္ေနရာ ေဂါက္တံ၏ခါရမ္းမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ အေျခတည္ကာ မိမိႏွင့္ အသင့္
ေတာ္ဆံုးေဂါက္တံ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း လမ္းညႊန္မႈေပး
သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ရန္ ပစ္ၥည္းအမ်ဳိးအစား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရိွေနေသာ္လည္း ေဂါက္႐ိုက္သူတစ္ဦး
အေနႏွင့္ သူ/သူမ၏ ေဂါက္အိတ္အတြင္း အမ်ားဆံုးသယ္ ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေဂါက္တံမွာ
၁၄ ေခ်ာင္းသာ ရွိသည္။ သို႔အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ ကုန္ဆံုးမႈသက္သာေစရန္ မူလမဆြ
ပစ္ၥည္းေရြးခ်ယ္စဥ္ကပင္ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 5th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။