လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.67MB

COOKING WITH LOVE MYANMAR STYLE

ေရးသားသူနန္းစန္းစန္းေအး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

Myanmar meals are centred on rice with accompanying dishes of
a curry, a soup and one or two side dishes. The planning of the
whole meal is important, for one dish must complement the other.
The tastes of salty, spicy, hot, sweet, bitter, astringent, sour,
savoury and creamy must each balance the other. Nan San San
Aye’s specialty in her book is not only to give recipes but also to
suggest the menus that incorporate this delicate balancing act.
The dishes in her book are mostly what a Myanmar
family might eat every day of their lives. For the special occasions
of offering food to monks and maybe a hundred guests, the menu
would be different.
Myanmar recipes are not about exact measurements and
timed cooking so do not be alarmed to come across such terms as
‘a small lump’ or ‘a tiny bit.’ The amount of ingredients can be
varied according to your taste, especially with regard to the
number of green or dry red chillies. The recipes are about
discovery and insight, so do not hesitate to experiment and replace
ingredients.
The most important ingredients of Myanmar cooking are
given below. All recipes serve four unless specified otherwise.

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။