လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 20.31MB

COCKTAILS & MOCKTAILS 101


0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေကာ့ေတးလ္ေဖ်ာ္စပ္ေသာပညာရပ္သည္ အလြန္တရာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းေသာ ပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေဖ်ာ္စပ္သူ ေပၚမူတည္ကာလည္း ေကာ့ေတးလ္သည္ အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲကာ လူတို႔၏စိတ္ကို ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခံစားခ်က္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခံစားခ်က္ စသည္တို႔ကို ေပးပါ၏။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။