လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 3.07MB

႐ုပ္ရွင္ပညာဘာသာရပ္

ေရးသားသူၾကည္စိုးထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

႐ုပ္ရွင္သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ “အေျခခံ
႐ုပ္ရွင္ပညာဘာသာရပ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဤစာအုပ္ကုိ ေရး
သားျပဳစု ထုတ္ေ၀လုိက္ရပါသည္။ မည္သူကမွ ခုိင္း၍ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ေမတ္ၱာရပ္ခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားျခင္း
မဟုတ္ပါေခ်။ ေရးလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ (၃) ႏွစ္
ေလာက္က စိတ္ကူးခဲ့ၿပီး မေရးလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့ဟု ၿပီးခဲ့သည့္
(၁) ႏွစ္မွာ ကုိယ့္စိတ္ႏွင့္ကုိယ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မိသည္။ ႐ုပ္ရွင္
ပညာ ဘာသာရပ္ကုိ ေလ့လာဆည္းပူးလုိသူတုိင္း ႐ုပ္ရွင္၏
အေျခခံသေဘာမ်ားကုိ အစီအစဥ္တက် တစုတစည္းတည္း
ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ႐ုပ္ရွင္ပညာကုိ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤ
စာအုပ္သည္ ႐ုပ္ရွင္မူလတန္း အဆင့္ေလာက္သာ ျဖစ္မည္
ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ႐ုပ္ရွင္ဘာသာရပ္ကုိ စတင္ ဆည္းပူးလုိ
သူမ်ားအတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ စိတ္၀င္တစားျဖစ္ေစျခင္း
အလုိ႔ငွာ မူရင္းအေခၚအေ၀ၚႏွင့္ အဓိပ္ၸာယ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္စာႏွင့္
ေဖာ္ျပေပးသည့္ နည္းတူ သက္ဆုိင္ရာ ႐ုပ္ပုံေလးမ်ားကုိလည္း
ထည့္သြင္း အသုံးျပဳထားပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။