လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.79MB

႐ိုးရွင္းေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ေရးသားသူတီခ်ယ္လိႈင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အစားအစာကို ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္တတ္သူ အမ်ားစုက အစာ
သြတ္မုန္႔ေတြကို စဲြလမ္းစြာစားသုံးျခင္းကေန အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေရွာင္ရွား
တတ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခႏ္ၶာကိုယ္ႀကီးေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္
ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အလုိအေလ်ာက္ လႈပ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ အဆီေတြစုေဆာင္းရသလုိ မ်ား
လာတ့ဲအဆီေတြကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ေလာင္ကၽြမ္းသြားေစဖုိ႔ အလုိ
အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။ ဩဒါမွသာ က်န္းမာသန္စြမ္းတ့ဲ
ခႏၶာကိုယ္အစစ္အမွန္ကို ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။