ေဒတာအရြယ္အစား 0.63MB

ႏုိင္ငံေရးအေျချပဳက်မ္း

ေရးသားသူပီမိုးနင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျပည္သူဆိုသည္မွာ အျခားမဟုတ္၊ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွလ်က္
အေလ့အက်င့္ ဘာသာစကားတူညီၾကသျဖင့္ အတူတကြစုေ၀းကာ ေနထိုင္
ေသာ လူစုကိုျပည္သူဟူ၍ ေခၚရေလသည္။
၎င္းျပည္သူတို႔မွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိရ
ေလသည္။ ၎ျပည္သူႏွင့္ အမ်ဳိးသားျခားနားျခင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္ေလသည္။ အမ်ဳိးသားဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ ဘာသာစကား
အယူ၀ါဒ၊ အေလ့အက်င့္တူညီသျဖင့္ စည္းလံုးျခင္း ရွိသည့္ျပင္ ႏိုင္ငံေရး
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းလည္း ရွိရေလသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 6th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။