ေဒတာအရြယ္အစား 3.27MB

ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု

ေရးသားသူယူရီပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏုိဘယ္ဆု အမ်ဳိးအစား ငါးမ်ဳိးတြင္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုသည္
တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္၊ တီထြင္ရွင္
ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္သူ အဲလ္ဖရက္ႏုိဘယ္ Alfrad
Nobek က ထူေထာင္ေပးခ့ဲသည့္ဆုႀကီး ျဖစ္သည္။ ““ႏုိင္ငံမ်ား
အၾကား သဟာယစိတ္ဓာတ္အတြက္ တည္ရွိေနသည့္ စစ္တပ္အင္အား
ဖ်က္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ား
က်င္းပျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ကုိင္ ၿပီးစီးျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ျခင္း”” ျပဳသူကုိ ႏွစ္အလုိက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္မွာ
၁၉၀၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။