လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.39MB

ႏိုဘယ္စာေပဆုရ အေမရိကန္္စာေရးဆရာႀကီး ၅ ဦး၏ ကမၻာ့ဂႏၳ၀င္ ၀တၳဳတိုမ်ား

ေရးသားသူဘႏွင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ္၏ “ႏုိဘယ္ဆုရ စာေရးဆရာႀကီးငါးဦး” အမည္ရွိ
စာအုပ္ကုိ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က စာေပဗိမာန္မွ ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။
ေအာင္ျမင္ေသာစာအုပ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကမ္ၻာ့
ဂႏ္ၳ၀င္စာမ်ား၊ ၀တ္ၳဳမ်ား၊ သမုိင္း၀င္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ စိုက္လုိက္ မတ္တတ္
အလုပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိျပဳစုခဲ့သည္မွာ ၾကာပါၿပီ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။