ေဒတာအရြယ္အစား 1.26MB

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အထင္ကရ မိန္႔ခြန္းမ်ား

ေရးသားသူတင္ႏိုင္တိုး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အထင္ကရ မိန္႔ခြန္းမ်ား

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။