ေဒတာအရြယ္အစား 4.62MB

ႀကီးသံုးႀကီးကိုလုပ္ၾကံရန္ ဟစ္တလာ၏အၾကံ

ေရးသားသူလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ပါရွင္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ တီဟာရန္ၿမိဳ႕ကို မူလ အစကပင္
ယခုလက္ရွိ ေနရာတြင္ မဟုတ္ဘဲ အျခားတစ္ေနရာရာတြင္ ေရြးခ်ယ္တည္ေဆာက္သင့္ၾက
သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခုလက္ရွိ တီဟာရန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေသာက္ေရ၊ သုံးေရ
ရွားပါးလွသည္ႏွင့္အမွ် ရာသီဥတု ဆုိး၀ါးလွေသာေၾကာင့္တည္း။
မိုင္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ အရပ္မွေန၍ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခုကို တီဟာရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆီ
သို႔ ေရစီးေၾကာင္းေျပာင္း၍ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္
ေရအခက္အခဲျဖင့္ ၾကံဳေနၾကရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုအေနျဖင့္လည္း ေႏြရာသီတြင္
ပူလြန္း၊ အုိက္လြန္းလွသျဖင့္ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ ေန႔ရွိသေရြ႕ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္မထြက္
ဘဲ အရိပ္ထဲမွာပင္ ေနၾကသည္က မ်ားသည္။ တစ္ဖန္ ေဆာင္းရာသီ ေရာက္ျပန္လွ်င္လည္း
ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ေအးလြန္းလွသျဖင့္ ေျမေအာက္ခန္းမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္လုံးလိုလို ေအာင္း
ေနတတ္ၾက၏။ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ယုံၾကည္အားထားသူမ်ားအတြက္
ေျပာရပါမူ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုလုံးရွိ လူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လူ႔ေပၚေၾကာ့၊ လူ႔ေတေလ
ၾကမ္းပိုးမ်ား၊ သူေတာင္းစားမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ လူဆိုးမ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
မွာ ကုန္သည္ပဲြစားမ်ား၊ စာေရးစာခ်ီ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။