ေဒတာအရြယ္အစား 0.85MB

ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ေရးက်မ္း

ေရးသားသူပီမိုးနင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေျပာသမွ်ၿပီးသည့္ ဟိႏၵဴေယာဂီ ထြက္သက္ ၀င္သက္ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ေရးက်မ္း။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 7th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in သုတစာေပ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။