ေဒတာအရြယ္အစား 0.56MB

ၿ္ဗိတိသွ် ရာဇ၀င္အက်ဥ္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ တရုတ္-ဂ်ပန္ ရာဇ၀င္

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ရာဇ၀င္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ စင္စစ္ မင္းတို႔၏အတ္ၳဳပ္ၸတ္ၱိဟု
အဓိပ္ၸာယ္ရေသာေၾကာင့္ ယခုသံုးစြဲၾကေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ေခတ္မ်ားက လူမႈ
ေရးရာအ၀၀ကို ေလ့လာျခင္း ပညာအတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အမည္
မဟုတ္ဟု အခ်ဳိ႕ အယူရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇ၀င္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ
အစား ႏိုင္ငံ့သမိုင္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရအသစ္ကို တီထြင္အသံုးျပဳၾကေလ
သည္။ သမိုင္းဟူသည္မွာလည္း အထိကရ အေဆာက္အဦတစ္ခု၏ ေပၚ
ေပါက္လာရပံု အေျခအျမစ္ကို ေဖာ္ျပေသာ အတ္ၳဳပ္ၸတ္ၳိစာတမ္းမွ်သာ
ျဖစ္သျဖင့္ ထိုေ၀ါဟာရသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေလ့လာေသာ ပညာရပ္
အတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာအမည္ဟု မယူဆႏိုင္ေသးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ေလ့လာေသာပညာရပ္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရးရာ၊ စီးပြားေရးရာ၊ ေပါင္း
သင္းဆက္ဆံေရးအ၀၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို စီစစ္စိတ္ျဖာလ်က္ ““စဥ္
ဆက္မွီ၍”” ျပဳျပင္တိုးတက္လာပံုကို စနစ္တက်ေလ့လာျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္
ရာဇ၀င္လည္းမမည္၊ ႏိုင္ငံသမိုင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထူးျခား
ေကာင္းမြန္လံုေလာက္ေသာ ေ၀ါဟာရ အသစ္မရွိေသး၊ မရေသးမီ ““ရာဇ၀င္””
ဟူေသာ အမည္ကိုပင္ ဆက္လက္ သံုးစြဲၾကရေပမည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 700 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။