လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 6.14MB

၆ လမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္တို႔အတြက္ အစားအစာလမ္းညႊန္

ေရးသားသူအန္တီခ်ဳိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးေျခာက္လတြင္ ကေလးငယ္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး က်န္းမာရန္
အတြက္ လိုအပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အစားအစာမွာ မိခင္ႏို႔သာျဖစ္သည္။ မိခင္ႏို႔
တိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရရရွိေရးအတြက္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္နည္း
လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ကေလးငယ္ကို အာဟာရမႈန္႔၊ ႏို႔မႈန္႔အပါအ၀င္ အျခားအစားထိုးအစား
အစာမ်ား တုိက္ေကၽြးမည္ဆိုပါက မိခင္တြင္ ႏုိ႔ထြက္နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ မိခင္ႏုိ႔
တိုက္ေကၽြးျခင္းကို တစ္ႀကိမ္ရပ္နားၿပီးပါက ျပန္လည္စတင္ရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ ကေလး
ငယ္သည္လည္း မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈမွ ရရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရေတာ့မည္
မဟုတ္ေပ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။