ေဒတာအရြယ္အစား 2.49MB

၂၁ ရာစု စီးပြားေရး

ေရးသားသူခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကမ္ၻာ႔စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႀကီးကိုနားလည္ေရးသည္ ယေန႔ေခတ္အခါေလာက္
မည္သည့္အခါမွ် အေရးမႀကီးပါ။ ကမ္ၻာ႔တစ္ေနရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ကိစ္ၥတစ္ခုသည္ ကမ္ၻာ
တစ္၀န္းရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေတြးေခၚ၍ပင္
မရေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေနသည့္ ကမ္ၻာ႔စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတြင္ မျဖစ္ႏုိင္
သည့္အရာမရွိ။ ကမ္ၻာ႔တစ္ေနရာတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္ နာရီပိုင္းအတြင္းမဟုတ္လွ်င္ပင္၊
ရက္ပိုင္းအတြင္း ကမ္ၻာတစ္၀ွမ္း ဘ႑ာေရးၿပိဳကြဲမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
တြင္ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း၊ အိုးအိမ္အၾကပ္အတည္းမွတစ္ဆင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရး
အၾကပ္အတည္းျဖစ္သြားေစသည့္အခါ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အႀကီးမားဆံုး စေတာ့ေစ်းကြက္
ၿပိဳကြဲမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ကုမ္ၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမ္ၻာတစ္၀န္းရွိဘဏ္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခုၿပိဳကြဲ
သည့္အခါ ေခ်းေငြအၾကပ္အတည္းသည္ မီးေတာင္ႀကီးေပါက္ကြဲသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ေငြမ်ား
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ကုမ္ၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်
ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ေဒသတြင္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ကာမိရန္
အတြက္ ကမ္ၻာ႔အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ရံပံုေငြမ်ားကုိ ဆြဲထုတ္ၾကသည့္အခါ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ၌လည္း ဂယက္႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းပင္ စီးပြားေရး
အၾကပ္အတည္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းႏွင့္ လူမႈေရးအၾကပ္အတည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။
လူအမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားဆံုး႐ႈံးၾက၊ အၿငိမ္းစားဆုေငြမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ၾက၊ စားစရာ
မ်ားျပတ္ေတာက္သြားသည္ကို အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၌ႀကံဳရၿပီး အစုိးရမ်ား ဒုက္ၡေရာက္ျခင္း၊ လူမႈေရး
မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။