ေဒတာအရြယ္အစား 2.96MB

၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းသမိုင္း

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေအာ့စ္မန္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕သားေျမးစဥ္ဆက္တို႔ဟာ ကမာၻ
သမိုင္းမွာ သမိုင္းေၾကာင္းရွည္လ်ားတဲ့၊ အလြန္အေရးပါတဲ့
အင္ပါယာေတြကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေအာ့တိုမန္
ေတြက ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈမရွိတဲ့ (Byzantine) အင္ပါ
ယာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကိုစၿပီး အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္။
အေနာက္ကမာၻမွာ၊ ဥေရာပတိုက္မွာ ခရစ္ယာန္ရဲ႕ ၾသဇာ
လႊမ္းမိုးမႈကို အားေကာင္းတဲ့ မြတ္စလင္အင္ပါယာသစ္
တစ္ခု ေပၚေပါက္လာၿပီလို႔ တံု႔ျပန္အေျဖေပးခဲ့တယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။