လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 3.45MB

၁၅ မိနစ္ဟင္းလ်ာမ်ား

ေရးသားသူစားဖိုမွဴးႀကီးဦးယိန္လၽံ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤစာအုပ္ပါ ဟင္းလ်ာမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အလြယ္တကူ
ခ်က္ျပဳတ္စားသံုးႏိုင္ေသာ ဥေရာပဟင္းလ်ာမ်ား ျဖစ္သည္။ အသားကင္ရာ
တြင္ သံျပားကို အသံုးျပဳရန္ မလြယ္ကူပါက မီးေသြးေပၚမွ သံဇကာအုပ္ၿပီး
ဘာဆီက်ဴးကဲ့သို႔လည္း ကင္ႏိုင္ပါသည္။ ပါ၀င္သည့္ ဟင္းအမယ္မ်ားကို
Supermarkets မ်ားတြင္ စည္သြတ္ဘူးမ်ား၊ ready-made packings
မ်ားအျဖစ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အေလးခ်ိန္ အခ်င္အတြယ္မ်ားကို အလြယ္
တကူ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 6th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။