ေဒတာအရြယ္အစား 3.28MB

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း

ေရးသားသူနတ္ႏြယ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

“ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း” သည္ ၀တ္ၳဳျဖစ္သည္။ သမုိင္း
မဟုတ္။ အတ္ၳဳပတ္ၱိ မဟုတ္။
၀တ္ၳဳဆုိသည္မွာ စာေရးဆရာ၏ ဖန္တီးမႈပင္
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈအေဆာက္အအံု ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ
ကို ဇာတ္ေဆာင္မ်ား၏ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈျဖင့္ ဖန္တီး
ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
လူမႈအေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေျပာင္း
လဲေစေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊
ေနထိုင္စားေသာက္ပံုမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယဥ္
ေက်းမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ယင္း၏
အျမင့္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲ
မ်ားကို ၀တ္ၳဳသေဘာျဖင့္ ျပဆိုျခင္းသည္ ဇာတ္ေဆာင္
မ်ားကို လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေစျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
အဓိပ္ၸာယ္ မွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေရး၊
ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး စသည္တို႔ကို က်မ္းျပဳ
ပုဂ္ၢိဳလ္က ဒိုင္ခံေျပာဆုိသည့္အေနမ်ဳိးျဖင့္ မေဖာ္ျပဘဲ
ကာယကံရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုက ကိုယ္တိုင္
ကိုယ္က် တင္ျပေျပာဆုိသည့္ အေနမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္
စာေရးဆရာက ဖန္တီးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။