လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 5.24MB

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္-၃

ေရးသားသူသခင္တင္ျမ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင္႕ အာဏာဖီဆန္ေရးလမ္းစဥ္
ျမန္မာ႕ႏိုင္ငံေရးႏွင္႕ အာဏာဖီဆန္ေရး
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အာဏာဖီဆန္ေရး
(Civil Disobedience) ယင္းႏုိင္ငံေရးစကားလံုးႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္ေသာ “အစိုးရႏွင့္ မဆက္ဆံေရး” (Non-
Cooperation)၊ “အခြန္မေပးေရးတိုက္ပဲြ” (No Tax
Campaign) စသည့္ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပဲြပံုစံမ်ားသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀ံသာႏုႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ကတည္းက ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲပံုစံမ်ား၏ မူလအစမွာ အိႏ္ၵိယ
ႏိုင္ငံမွျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၁၉-၂၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ မဟၱမ
ဂႏ္ၵီဦးေဆာင္ေသာ အိႏ္ၵိယအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္က
အိႏ္ၵိယျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုတိုက္ပြဲဆင္
ရာ၌ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ လူထုတိုက္ပဲြပံုစံမ်ား ျဖစ္
ပါသည္။
ယင္းတိုက္ပဲြပံုစံမ်ားကို ပညာတတ္၀ံသာႏု ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက အတုယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ံသာႏုႏုိင္ငံေရး
လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း (၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွ ၂၉ ခုႏွစ္
အတြင္းေလာက္တြင္) က်င့္သံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ထိေရာက္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
ဂ်ီစီဘီေအေခၚ ၀ံသာႏုလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဦးခ်စ္လႈိင္
ေခါင္းေဆာင္ေသာအစုႏွင့္ ဦးစိုးသိန္းေခါင္းေဆာင္
ေသာအစုတို႔ ကဲြသြားၿပီးေနာက္ ဦးစိုးသိန္းေခါင္းေဆာင္
ေသာ ၀ံသာႏုအဖဲြ႕ႀကီး၏ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္
က်င္းပသည့္ အသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း၌
အဆိုအမွတ္ (၁၀) က အေနျဖင့္ “အစိုးရသည္ တိုင္း
သူျပည္သားတို႔၏ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ျမန္မာျပည္ကို
အိႏ္ၵိယျပည္မွခဲြထုတ္လွ်င္ အခြန္မေပးေရးႏွင့္ အာဏာ
ဖီဆန္ေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေလသည္။
ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔တိုက္ပဲြမ်ား ဆင္ရာတြင္
သာယာ၀တီႏွင့္ ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အထူးသျဖင့္
ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းလက္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
ကို စည္း႐ံုး၍ “အာဏာဖီဆန္ေရး”၊ “အစိုးရႏွင့္ မဆက္
ဆံေရး”၊ “အခြန္မေပးေရး” တိုက္ပဲြပံုစံမ်ားျဖင့္ ၀ံသာႏု
အသင္းမ်ားက လူထုတိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲၾကပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 900 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။