ေဒတာအရြယ္အစား 0.75MB

ျမန္မာ့ေလာကြတ္ ၂၀၀၄ စာစု

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အာရွတိုက္က ႏိုင္ငံႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ အိႏ္ၵိယနဲ႔ တ႐ုတ္ကို ဥေရာပတိုက္က
လူမ်ဳိးအသီးသီးဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ေရာက္လာၾကတဲ့အခါ
ေရာက္ရာေဒသရဲ႕ ပထ၀ီ၀င္နဲ႔ ရာဇ၀င္ကို သိဖို႔လိုတယ္။ သူတို႔ လာရတဲ့
အေၾကာင္းကေတာ့ …
(၁) ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳဖို႔။
(၂) အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးက မင္းေတြဆီမွာ (ေၾကးစားစစ္သား
အျဖစ္နဲ႔) အမႈထမ္းဖို႔။
(၃) ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားဖို႔။
(၄) နယ္ေျမသိမ္းယူၿပီး လက္နက္ႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
နယ္ေျမသိမ္းမိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ယူရတယ္။ အဲဒီတာ၀န္
ကို သူတို႔ သိပ္ၿပီးေရွာင္ခ်င္တယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာ ေျပာရရင္ အာရွတိုက္
သားနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ အဲဒီလူေတြရဲ႕ သမိုင္းေနာက္ခံကို သိထားရင္၊
သူတို႔ရဲ႕ဘာသာစကားကို တတ္ကၽြမ္းရင္၊ ဆက္ဆံေရးအ၀၀မွာ သိပ္
အဆင္ေျပမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသမိုင္းကို ေလ့လာၾကတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။