ေဒတာအရြယ္အစား 1.06MB

ျမန္မာ့ေဆြမ်ဳိးစပ္ ေ၀ါဟာရမ်ား

ေရးသားသူမာေလး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ေဆြမ်ဳိးစပ္ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေလ့လာ
သည့္အခါ ျမန္မာစာေပ အေျခစုိက္ရာ ပုဂံေခတ္ကိုပင္ ဦးစား
ေပး ေလ့လာရေပသည္။ ပုဂံျမန္မာ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္
ယေန႔အထိ ရွာမေတြ႕ေသးေသာ ေဆြမ်ဳိးစပ္ ေ၀ါဟာရအခ်ဳိ႕
မွာ ခယ္မ၊ ခဲအုိ၊ ဇနီး၊ ေယာက္မ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ရွာမေတြ႕ေသးကာမွ်ႏွင့္ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာတုိ႔ တီထြင္သုံးစဲြျခင္း
မရွိေသးဟု ဆုိႏုိင္မည္ မထင္ေပ။ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားသည္
ေဆြမ်ဳိးစပ္ ေ၀ါဟာရခ်ည္း ေဖာ္ျပေရးထုိးခဲ့သည္ မဟုတ္ရ
ကား အေၾကာင္းအရာ အေျခအေနႏွင့္ စပ္မွသာ ထုိေ၀ါဟာရ
မ်ား ပါလာသည္ျဖစ္ရာ အလ်ဥ္းမသင့္၍ မေတြ႕ရျခင္းဟုပင္
ယူခ်င္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။