ေဒတာအရြယ္အစား 2.17MB

ျမန္မာ့ရာသီ ဆယ့္ႏွစ္လႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ပြဲေတာ္မ်ား

ေရးသားသူဦးသိန္းေအာင္ (ျမန္မာစာ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

တန္ခူးဟူသည္ … တန္ခူးလသည္ကား.. ျျမန္မာတ႔ုိ၏ ၁၂ လ
ရာသီလ၏ အဦးအစလပင္ျဖစ္ေပသည္။ ရာသီတြင္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕
ေသာ ေႏြရာသီတြင္ က်ေရာက္သျဖင့္ အပူဒီဂရီ ၄၈.. အထက္ပင္
ေက်ာ္လြန္ေနေသးသည္။ အပူရွိန္လြန္ကဲေသာေၾကာင့္ ““တန္ခူးေရ
ကုန္၊ ကဆုန္ေရခန္း”” ဆိုသည့္ စကားအရာႏွင့္အညီ အင္း၊ အိုင္၊
ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား၊ ကန္မ်ား၊ ေရခန္းေျခာက္စျပဳၾကသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။