ေဒတာအရြယ္အစား 0.73MB

ျမန္မာ့နကၡတ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား

ေရးသားသူစၾကာလုလင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေရွ႕ဆုံးစာမ်က္ႏွာမွေန၍ အမွာစာေရးရျခင္း
သည္ အလြန္တာ၀န္ႀကီးသည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္
အေနျဖင့္ ပညာအားျဖင့္ ႀကီးေသာ၊ ဂုဏ္အားျဖင့္ ႀကီးေသာ ဆရာမ်ား
ကုိေက်ာ္၍ ဤစာမ်က္ႏွာ၊ ဤေနရာ၊ ဤတာ၀န္ကုိ မထမ္းေဆာင္
လုိပါ။ မေတာက္တေခါက္၀င္ၿပီး လူတြင္က်ယ္သည္ဟုလည္း အထင္မခံ
အေျပာမခံလုိပါ။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း . . .

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။