ေဒတာအရြယ္အစား 0.54MB

ျမန္မာ့ဆိုရိုးေကာက္ႏုတ္ခ်က္အဘိဓာန္

ေရးသားသူလွသမိန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေရွးျမန္မာ ကဗ်ာ လကၤာ စာေပတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူ႔
အက်ဳိးငွာ ျပဳစုထားခဲ့ေသာ စာေပမ်ားျဖစ္၍ အႏွစ္သာရအတိျပည့္၀
ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း ထိုကဗ်ာ လကၤာ စာေပတို႔ကို ႏွံ႔စပ္
ေအာင္ လံုး၀ဥႆံု ၾကည့္႐ႈေလ့လာရန္ကား သာမန္လူမ်ားအဖို႔ ၀န္ေလး
ေပလိမ့္မည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။