ေဒတာအရြယ္အစား 1.18MB

ျမန္မာေန႔၊ ျမန္မာလ၊ ျမန္မာႏွစ္အမည္မ်ား

ေရးသားသူဦးဖိုးလတ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အခ်ီး
“ျမန္မာလအမည္မ်ား”အေၾကာင္းတြင္ “နယုန္လ” ေခါင္းစဥ္ေန႔အမည္မ်ားျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာတို႔၏ အေၾကာင္းကို အႁမြက္မွ် ညႊန္းဆိုၿပီးလွ်င္ ေန႔အမည္မ်ား အဖြင့္ဋီကာတြင္မွ အက်ယ္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ဟု ဆိုခဲ့၏။ ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္အတိုင္း ျမန္မာေန႔
အမည္မ်ားအေၾကာင္း အဖြင့္ဋီကာကို ယခုေရးသားပါေတာ့အံ့။
ျမန္မာလအမည္မ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာေန႔အမည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း စကားတို႔၏ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္အနက္တို႔ကိုပါ စံုစံုလင္လင္ စတင္စဥ္းစားေဖာ္ျပခဲ့သူမွာ မႏၲေလးရတနာပံုေခတ္၊ ပဥ္ၥမသဂၤါယနာတင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ ေ၀ါဟာရလိနတ္ၳဒီပနီက်မ္းကို ျပဳသူ၊
မင္းႀကီးမဟာေဇယသခၤယာဘြဲ႕ခံ ေလွသင္းအတြင္း၀န္မင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ျမန္မာဘာသာသည္ ပါဠိဘာသာမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစကားတိုင္းသည္ ပါဠိပုဒ္ပ်က္ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း စြဲျမဲစြာယူဆထားသည္အတိုင္း ျမန္မာေန႔အမည္မ်ား အားလံုးကို ပါဠိႏွင့္ သသၤက႐ိုက္ဘာသာသက္ဆိုင္ရာ ေန႔အမည္ အေခၚမ်ားမွလာေၾကာင္း ေလွသင္းအတြင္း၀န္မင္း ေကာက္ယူေဖာ္ျပရာ၀ယ္ မ်ားစြာေသာ ေနရာတို႔၌ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ မွန္ကန္တိက်ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ ဟူေသာ အမည္ႏွစ္ရပ္တို႔၌ကား ခၽြတ္ေခ်ာ္၍ေနၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး စေသာ အျခားအမည္ အခ်ဳိ႕တို႔၌လည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား တိမ္းယိမ္း၍ေနေသးသည္ကိုေတြ႕ရေလသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ျမန္မာေန႔အမည္မ်ားကို ေ၀ဖန္ရာ၌ ယင္းတို႔၏ အေရးအေခၚမ်ားသည္ ပုဂံစာေပေခတ္ မဆြမွ တစ္စ တစ္စ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာပံု သမိုင္းစံုကို ေသခ်ာေစ့ငုစြာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။