ေဒတာအရြယ္အစား 1.84MB

ျမန္မာစာေပေရစီးေၾကာင္း

ေရးသားသူသခင္ေအာင္ေဖ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

“ျမန္မာစာအုပ္စာရင္းမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္၊ ကဗ်ာေကာက္ႏုတ္ခ်က္
စာအုပ္မ်ားကို အမ်ားအျပားေတြ႕ရ၏။ စကားေျပေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား
ကိုကား၊ တသီးတသန္႔မေတြ႕ရေသးပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ကား ကဗ်ာႏွင့္
စကားေျပႏွစ္ခုအနက္ ကဗ်ာကုိ အထူးႏွစ္သက္ဟန္ရွိသည္။ အထူးလည္း
ေလ့လာလုိက္စားၾက၏။ စကားေျပကိုကား ၀တ္ၳဳအေၾကာင္းအရာအတြက္
မွတစ္ပါး စကားသံုးႏႈန္းပံု၊ ၀ါက်စီစဥ္ပံု၊ ၀တ္ၳဳေၾကာင္း ဆင္ယင္ပံုတို႔ကုိ
ေလ့လာမွတ္သားဖို႔ရန္ ဂ႐ုမျပဳေယာင္ရွိေလသည္။ ဤအရာကား စာေပ
အတြက္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေတာ့၏။”

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။