လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.34MB

ျမန္မာစာေပအဘိဓာန္ ပထမတြဲ (က-န)

ေရးသားသူမလိခ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁ ။ ။ ဤက်မ္းသည္ အဘိဓာန္က်မ္းလည္း ျဖစ္သည္။ စြယ္စံုက်မ္းလည္း ျဖစ္သည္။
၂ ။ ။ ဤက်မ္းပါ အေၾကာင္းရပ္မ်ားကို အကၡရာစဥ္ရာတြင္ တကၠသိုလ္ျမန္မာအဘိဓာန္ႏွင့္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း
အက္ၡရာစဥ္ ဇယားကိုယူပါသည္။ အကၡရာစဥ္ဇယားကို သီးျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။
၃ ။ ။ ဤက်မ္းတြင္ စာေရးဆရာမ်ား၏ အမည္ကို အကၡရာစဥ္ရာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း စဥ္ပါသည္။
(က) မိမိကိုယ္တိုင္ အမည္ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ မင္းေပးဘဲြ႕ႏွင့္ယွဥ္၍ ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာမ်ားကို
အမည္ရင္းျဖင့္ စဥ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။