ေဒတာအရြယ္အစား 0.55MB

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဥဒါန္းစကားမ်ား

ေရးသားသူဦးေသာ္ဇင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္တုိ႔ကုိ ပိဋကတ္
အားျဖင့္ ေ၀ဖန္ပါေသာ္ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမ္ၼာ ဟူ၍ သုံးပါး
အျပား ရွိေလသည္။ ယင္းသုံးပါးကုိ ပိဋကတ္သုံးပုံဟု ေခၚၾက၏။
ထို႔ျပင္ နိကာယ္အားျဖင့္လည္း ေ၀ဖန္ၾကပါေသးသည္။ နိကာယ္
ျဖင့္ ေ၀ဖန္ပါေသာ္ ထိုတရားေတာ္တို႔သည္ ဒီဃနိကာယ္၊ မဇၩိမ
နိကာယ္၊ သံယုတ္ၱ နိကာယ္၊ အဂၤုတ္ၱရ နိကာယ္ႏွင့္ ခုဒ္ၵကနိကာယ္
ဟူ၍ ငါးပါးအျပား ရွိေလသည္။ ယင္းနိကာယ္တို႔ကို တစ္ဖန္ ပိဋကတ္
သုံးပုံျဖင့္ ဆက္စပ္လိုက္ပါေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ နိကာယ္မွာ သုတ္ၱန္၊
အခ်ဳိ႕ေသာ နိကာယ္မွာ ၀ိနည္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ နိကာယ္မွာ အဘိဓမ္ၼာ
တြင္ သက္၀င္ေလသည္။
သုတ္ၱန္ ပိဋကတ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ နိကာယ္တို႔မွာ ခုဒ္ၵကပါဌ၊
ဓမ္ၼပဒ၊ ဥဒါန္း၊ ဣဘိ၀ုတ္၊ သုတ္ၱနိပါတ္၊ ၀ိမာန၀တ္ၳဳ၊ ေပတ၀တ္ၳဳ၊
ေထရဂါထာ၊ ေထရီဂါထာ၊ အပဒါန္၊ ဗုဒ္ၶ၀င္၊ စရိယာပိဋက၊
ဇာတက၊ နိေဒ္ၵသ၊ ပဋိသမ္ၻိဒါမဂ္၊ မိလိႏ္ၵပဥႇာ၊ ေနတ္ၱိႏွင့္ ေပဋ
ေကာပေဒသတို႔ျဖစ္၏။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။