ေဒတာအရြယ္အစား 2.82MB

ျမစ္တို႔၏ သေဘာ

ေရးသားသူဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၀တၳဳ၏ ေနာက္ခံကာလမွာ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ထက္ေနာက္မက်ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ၀တၳဳထဲတြင္ “လန္ခ်ား” ပါ၀င္ေနပါသည္။ လန္ခ်ားသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တြင္ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးေသာ ဖဆပလအစိုးရမွာ ယဲ့ယဲ့ကေလးသာ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တက္ၠသုိလ္တြင္ ဖဆပလ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေငြျဖင့္
က်ားကန္ထားရ၏။ ထုိနည္းတူ ဖဆပလကို ေထာက္ခံေသာ ကုန္သည္မ်ားမွာလည္း ပါတီရန္ပံုေငြ ထည့္ႏိုင္လွ်င္ ၿပီးစတမ္း ျဖစ္ေနၾကသည္။
ဖဆပလအစိုးရ၏ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးမွာ မ်ားစြာ အေျပာခံရ၏။ ျမန္မာကုမ္ၸဏီမ်ား ကုန္သည္မ်ားမွာ ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း အပင္ပန္းခံၿပီး ေရာင္း၀ယ္မႈမလုပ္။ ကုန္သြယ္ခြင့္လုိင္စင္ က်လာလွ်င္ အျမတ္ယူကာ ေရာင္းစားျခင္းျဖင့္ ရပ္တည္
ေနၾက၏။ ထိုသူမ်ားသည္ အေရးၾကံဳလွ်င္ ရန္ပံုေငြ စို႔စုိ႔ပို႔ပို႔ ထည့္သူမ်ားျဖစ္၍ အေရးမယူႏိုင္။
ထိုအေၾကာင္းမ်ားသည္ ၀တ္ၳဳထဲ၌ အေရးတႀကီး မပါ၀င္ေသာ္ျငား၊ ထိုအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပြားေသာဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသည္
ပုိ႔ေဆာင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယခုအခါ ဂဏန္း ျဖင့္ ၂၅၀၊ ၃၀၀ စသည္ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳၾက၏။ ျမစ္တုိ႔၏သေဘာ ၀တ္ၳဳပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို “အ႐ုပ္” ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳၾက၏။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။