လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.64MB

ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ဘုရင္

ေရးသားသူပီမိုးနင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကမ္ၻာေပၚ၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးမ်ားမွာမဆို နိမ့္က်ေသးငယ္ေသာ အလုပ္လုပ္
သူေတြ ရွိၾကေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသာ နိမ့္က်ေသာအလုပ္မ်ားကို
မရာမတန္သေဘာထားကာ ေရွာင္ရွားၾကေလသည္။ သို႔ေရွာင္ရွားၾကသည္မွာ
လည္း ေအာက္ျပည္သားမ်ားျဖစ္ၾက၍ အထက္သား အထက္ျပည္သူမ်ားမွာ
ေအာက္သူေအာက္သားမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ မ်ားစြာ က်ဳိးႏြံၾကေလသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။