ေဒတာအရြယ္အစား 1.61MB

ေသခ်ာနားေထာင္ပါ၊ သင္ယူပါ

ေရးသားသူတီခ်ယ္လႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကေလးငယ္မ်ားကို နားေထာင္တတ္ဖို႔နဲ႔ သင္ယူျခင္းေတြ
ထိေရာက္စြာလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္တဲ့အခါ
ကေလးေတြရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊
ခံစားနားလည္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ အလိုအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းေတြကို
စာအုပ္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြအတိုင္း
ဦးစြာသိရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။