ေဒတာအရြယ္အစား 0.61MB

ေရႊပဟိုရ္ႏွင့္ ၀တၳဳတိုမ်ား

ေရးသားသူဒဂုန္ခင္ခင္ေလး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေနာင္… ဒိုင္း… ဟူ၍ သာယာစြာ တီးေလ့ရွိေသာ ပဟိုရ္စည္သံ
ႏွင့္ မ်ားစြာကြာေ၀းလွသျဖင့္ ၾကက္တြန္သံကေလးကိုသာ ပဟိုရ္အမွတ္
ျဖင့္ အခ်ိန္ျပဳ၍ေနရေသာ ေတာရြာငယ္ကေလးတစ္ရြာ၏ထိပ္ အရိပ္
အာ၀ါသႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေညာင္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေအာက္တြင္ အလိုက္
ဘာသာအားျဖင့္ ေပ်ာ္ပါးရႊင္ပ်စြာ ကစားျမဴးထူးလ်က္ရွိေသာ ကေလး
သူငယ္ကေလးမ်ားကို ဤ၀တ္ၳဳစသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္တည္း ေတြ႕ျမင္ရေပ
လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပ၏။ ထိုကေလးမ်ားအနက္ ႐ုပ္လက္ၡဏာအားျဖင့္ လွပ
သန္႔ရွင္းေသာ မိန္းမငယ္ကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သူငယ္ကေလးတစ္
ေယာက္မွာ ရွင္မင္းေဆြဆိုေသာ ကေလးမေလးႏွင့္ ေမာင္ေယာဆိုေသာ
သူငယ္ကေလး ျဖစ္ေလ၏။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။