ေဒတာအရြယ္အစား 2.84MB

ေရွးေဟာင္းလူ႔သမိုင္း

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေက်ာက္ေခတ္ဆိုတာကေတာ့ လက္နက္ကိရိယာေတြကို ပထမဆံုးဖန္တီးျပဳလုပ္သူ
ေတြက ေက်ာက္တံုးကို အလြန္အေရးပါတဲ့ပစ္ၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့လို႔ အမည္ေပးခဲ့ၾကတာ
ျဖစ္တယ္။ အေစာပိုင္းမွာ ေက်ာက္တံုးေတြကို အံ့အားသင့္စရာ လက္မႈပညာမ်ဳိးနဲ႔ ကၽြမ္းကၽြမ္း
က်င္က်င္ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ မီးခတ္ေက်ာက္ေတြကေန ပုဆိန္ေတြ၊ ျခစ္တဲ့ကိရိယာေတြကို
ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ သမင္ဦးခ်ဳိေတြကိုခၽြန္ၿပီး ခၽြန္ထက္ေနတဲ့ လွံစြပ္ေတြ၊ လွံတံေခါင္းေတြအျဖစ္
အသံုးျပဳၾကတယ္။ လက္နဲ႔ကိုင္ေပါက္လို႔ရတဲ့ ပုဆိန္ေတြဟာ ေက်ာက္ေခတ္အေစာပိုင္းမွာ
အလြန္အေရးပါတဲ့လက္နက္ျဖစ္ခဲ့မွာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။