လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.26MB

ေရွးေခတ္ျမန္မာကဗ်ာေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

ေရးသားသူဦးေဖေမာင္တင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေရွးေခတ္ျမန္မာကဗ်ာေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 973 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။