လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.23MB

ေရာင္းေရး၀ယ္တာ ေပးစာေရးနည္း

ေရးသားသူေကာင္းသာ (ျမန္မာျပန္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေရာင္းအင္အားစုတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းက အလြန္အက်ဴး
အခ်ိန္ကုန္ႏိုင္တဲ့ ကိစ္ၥေတြျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အတူတကြ ပူးတြဲျခင္း၊
လႈပ္ရွားစည္း႐ုံးမႈေတြ စီမံခန္႔ခြဲတာ၊ အေရာင္း၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိ
ေရးသမားေတြကို ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြနဲ႔ စည္း႐ုံးလုပ္ရွားမႈအေၾကာင္း
သိေစတာ၊ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕
ေနေစတာတို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။