လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.51MB

ေယာဂလြယ္ကူတဲ့က်င့္စဥ္

ေရးသားသူခင္ေအာင္(ျမန္မာတိုင္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤစာအုပ္သည္ ေယာဂက်င့္စဥ္ကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေလ့လာ
သင္ယူေနသူမ်ားအတြက္ လက္စြဲျပဳသင့္ေသာ အထူးေကာင္းမြန္သည့္
စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္၏ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္မွာ မျဖစ္ႏုိင္
သည္မ်ားကို ခ်ဲ႕ကားေရးသားထားျခင္း မရွိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤစာ
အုပ္ကို ႐ိုးစင္းေသာစာအုပ္ဟုပင္ ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား လူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပညာအဆင့္အတန္း (သို႔မဟုတ္) ယခင္က သင္
ၾကားခဲ့ဖူးေသာ ေယာဂဗဟုသုတမည္သို႔ရွိေစကာမူ ဤစာအုပ္ကို အေသ
အခ်ာဂ႐ုစိုက္ဖတ္႐ႈပါက ေယာဂက်င့္စဥ္အေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္နား
လည္ႏိုင္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ ဤစာအုပ္ကို
ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။