လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 43.16MB

ေမတၱာတို႔ေပါင္းစုရာ (စာစုမ်ား)

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ၷကယ္ေရာင္လို ၷကည္လင္ေတာက္ပတဲ့ ပခံုးထက္က ၵခံဳပဝါကိုၷကည့္ရင္း ေကၽးဇူးတရားနဲ၌ ဂုၥ္ယူဝင့္ျြကားမ၍တစ္မၽိဳးက ကၼန္မရင္ထဲ လ၍ိက္ထခဲ့တယ္၊ ေန၌ေန၌ညည အေမ ယက္လုပ္သြန္သင္ခဲ့တဲ့ အကၽင့္စ½ိုက္နဲ၌ ကိုယ္ကၽင့္တရားဆိုတဲ့ ၵခံဳပဝါေၷကာင့္ အေမ့ေမတåာ ဟာ ကမÇာေပၚမွာ တုႏ၍ိင္းမယွၪ္သာဘဲ နာမည္Bကီးတံဆိပ္ဆိုတာကို ကၼန္မ သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ရတယ္၊

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။