ေဒတာအရြယ္အစား 4.86MB

ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ စစ္တရားခံ မာတင္ေဘာမန္း

ေရးသားသူလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤစာအုပ္သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ စစ္တရားခံ မာတင္ေဘာမန္း
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာစုေဆာင္းရရွိသမွ် အေၾကာင္းအရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳစု ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ႀကီးကို ေနာက္ခံထား၍ ကၽြန္ေတာ္
ေရးသားခဲ့သမွ် နာဇီဂ်ာမနီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္
ဖတ္႐ႈလာခဲ့ၾကသည့္ ခ်စ္စြာေသာ စာဖတ္သူအခ်ဳိ႕ထံမွ မာတင္ေဘာမန္း
အေၾကာင္း အျပည့္အစံု စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသားျပဳစုပါရန္ ကၽြန္ေတာ့္ထံ
စာျဖင့္ေရးသား၍လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တုိင္ေတြ႕ဆံု၍လည္းေကာင္း
အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ထိုခ်စ္စြာေသာ
စာဖတ္သူမ်ား၏ဆႏၵကို ျဖည့္စြမ္းေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။