လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 115.22MB

ေဒါက္တာဟင္နရီလီ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မႈခင္းမ်ား

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဒါက္တာလီဆိုတာ ဘယ္သူလဲ။
ဘာေၾကာင့္ သူ႔ကို ေခတ္သစ္ရွားေလာ့ဟုမ္းလို႔ တင္စားသလဲ။
ဘာေၾကာင့္ ကမၻာက သူ႔ကို ဒီေလာက္လိုေနသလဲ။
ဘာေၾကာင့္ သူက ဒီေလာက္ေတာ္ရသလဲ။
သူ႔အေၾကာင္းအက်ဥ္းကို ကြ်န္မတို႔ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။