လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 5.01MB

ေဆးဖက္၀င္ အာဟာရႏွင့္ လူတိုင္းအတြက္ ကာယပညာ

ေရးသားသူထင္ေအာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံ၌ တင္ျပခ်က္အရ ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲႏုိင္
ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ပင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္
ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃သန္း ဖိတ္စဥ္ေနသည္ဟု
သတင္းရရွိသည္။ ထုိပမာဏသည္ ခုခံအားက်ေရာဂါ၊ အဆုတ္
ေရာဂါႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသံုးမ်ဳိးေပါင္းႏွင့္ ညီမွ်ေနသည္ဟု သိရ
သည္။
ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါသည္ ကမ္ၻာ့နံပါတ္တစ္ လူ
သတ္သမားျဖစ္သလို ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္
ေသာ အရြယ္ေကာင္း အသက္၃၅မွ ၆၄အသက္အုပ္စုအတြင္းရွိ
ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအား ႏွလံုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေလ
ျဖတ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ႏွိပ္စက္ေနသည္ဟုဆို၏။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။