လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.78MB

ေစာဦး၏ စာ

ေရးသားသူေစာဦး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““တစ္ခါတေလမ်ား အခ်စ္၀တ္ၳဳကေလးမ်ားလည္း ေရးစမ္းပါဦးဗ်ာ””
ဟု ခင္မင္သူအခ်ဳိ႕က ကၽြန္ေတာ့္အား တုိက္တြန္းေလ့ရွိသည္။ ““ကၽြန္ေတာ္
တို႔အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကေလးကို ၀တ္ၳဳေရးပါလားဗ်”” ဟု ေျပာလာသူလည္း
မရွားေပ။ သူတို႔အဖို႔ စာေရးဆရာဆုိလွ်င္ ဘာကိုမဆုိ ေရးတတ္ၾကမည္ဟု
အထင္ေရာက္ထားၾကဟန္တူသည္။ ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔ကိုအေျဖအကုန္
မေပးခဲ့ေခ်။ ေပးလွ်င္လည္း ယုံေကာင္းမွယုံၾကည္ေပလိမ့္မည္။
မွတ္မွတ္ရရဆုိရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏တစ္သက္တာ၌ အခ်စ္၀တ္ၳဳဟူ၍
မည္မည္ရရေရးခ့ဲဖူးသည္မရွိေခ်။ ဤသို႔မေရးျခင္းမွာ မေရးခ်င္၍ မဟုတ္။
မေရးတတ္၍သာ ျဖစ္ေပသည္။ အခ်စ္၀တ္ၳဳေရးသူသည္ သူ႔၌အခ်စ္အေတြ႕
အၾကံဳ ဖူဖူလုံလုံရွိရေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ဤအေတြ႕အၾကံဳမ်ဳိးခ်ဳိ႕တ့ဲ
ခ့ဲေလသည္

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 700 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။