လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.34MB

ေစာရဗလ

ေရးသားသူမဟာေဆြ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကုိထင္ေအာင္ကား စုံေထာက္ ဦးစံရွားကဲ့သုိ႔ အလြတ္စုံေထာက္
မဟုတ္၊ အစုိးရလခစား စုံေထာက္အရာရွိမ်ားအနက္ တစ္ေယာက္အပါ
အ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား နားလည္ၿပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
အလြတ္စုံေထာက္ႏွင့္ တာ၀န္ခံစုံေထာက္ ကြာျခားပုံမွာ အလြတ္စုံေထာက္
သည္ အမႈအခင္းတစ္ခုကုိ မိမိလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်င္မွ လုိက္ပါႏုိင္၍
မလိုက္ခ်င္က မလုိက္ဘဲ ေနႏုိင္သည္။ အစုိးရအမႈထမ္းစုံေထာက္မ်ားမွာ
ကား အမႈအခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုိင္ရာအထက္လူႀကီးက တာ၀န္လႊဲလုိက္
လွ်င္ မလုိက္ခ်င္၍ မျဖစ္႐ုံသာမက ထုိအမႈကုိ မေပၚေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားရမည့္
တာ၀န္ရွိေလသည္။
ျမန္မာျပည္၌ကား အကယ္စင္စစ္ အလြတ္စုံေထာက္ဟူ၍ တစ္ဦး
တေလမွ်မရွိဘဲ စိတ္ကူးယဥ္ အလြတ္စုံေထာက္မ်ားသာ ရွိသည္။ အစုိးရ
စုံေထာက္မ်ားကား မည္သည့္တုိင္းျပည္၌မဆုိ ရွိရစျမဲျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။