လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.51MB

ေငြေၾကး၊ ဘဏ္စနစ္၊ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ား

ေရးသားသူေမာင္ဘို (ျမန္ေအာင္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံ(Asean)¬၏
အသင္း၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္
စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို တိုးတက္
ဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ထို႕အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ စုေပါင္း၍ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အခါ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး တက္ညီ
လက္ညီ ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ အာဆီယံအသင္းႀကီးသည္ ကမ္ၻာ့အလယ္တြင္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း မိမိတို႕ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံမ်ားစုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားၾက
သည့္ ေဒသအလိုက္စီးပြားေရးအုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ရင္ေဘာင္တန္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံတြင္ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံ ေပါင္း
(၁၀)ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾက
ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ အေျခခံ
မ်ား အသင့္အတင့္ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအသင့္အတင့္ ဖြံ႕
ၿဖဳိးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ အေျခခံမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေသးသျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
ဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ခိုင္မာစြာ
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးဘဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံ
မ်ားမွာ လာအို၊ ကေမ္ၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။