ေဒတာအရြယ္အစား 12.21MB

ေခတ္သံုးေခတ္ အက်ဥ္းသား

ေရးသားသူေအာင္သူ (မန္းတကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေခတ္သုံးေခတ္ဆုိတာ ဖဆပလေခတ္၊ မဆလေခတ္၊ န၀တ
ေခတ္ေတြကို ဆုိလုိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ပထမအႀကိမ္ အက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့
တာက ၁၉၅၉ ဆိုေတာ့ ဗုိလ္ေန၀င္းစစ္တပ္၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္၊
ဒုတိယအႀကိမ္က ၁၉၆၇ ခု စစ္အုပ္စုႀကီးစုိးတဲ့ မဆလေခတ္၊ တတိယ
အႀကိမ္က ၁၉၉၀ ေရမေရာတဲ့ န၀တလက္ထက္ဆုိေတာ့ ေခတ္သုံး
ေခတ္ထဲက စစ္သုံးစစ္ရဲ႕ အက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။