လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.66MB

ေခတ္သစ္ဂ်ပန္ကို ေလ့လာျခင္း

ေရးသားသူေမာင္မိုးစည္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၈၂၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၈၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ေခတ္မီျခင္း
ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ပထမပုိင္းတြင္ ျဖည္းညင္းစြာ တက္
လွမ္းေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္၌ ေမဂ်ီဘုရင္ႀကီး ျပန္လည္အာဏာရရွိ
လာေသာအခါ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာ၏။ ထုိႏွစ္မ်ားက အရင္းအႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈသည္
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေလးပံုတစ္ပံုမွ ငါးပံုတစ္ပံုမွ်သာ ရွိသည္။
ယခုအခါမွာေတာ့ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ တန္းတူေရာက္ရွိလာ၏။ ဤခုိင္မာေသာ
တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚေအာင္ ဘာကလုပ္ေပးသနည္း။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။