ေဒတာအရြယ္အစား 1.24MB

ေက်းလက္ရိုးရာ ျမန္မာမႈဓေလ့မ်ား (ႏွစ္တြဲေပါင္း)

ေရးသားသူဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

“ေက်းလက္႐ုိးရာ ျမန္မာမႈဓေလ့မ်ား” အမည္ရွိေသာ ဤ
စာအုပ္ကို ျပဳစုရာတြင္ ဘိုးဘြားဘီဘင္တို႔၏ အေမြအႏွစ္မ်ားကို သိရွိ
ၿပီး အတုႏွင့္အစစ္ကို ခြဲျခားသိျမင္ေစရန္ ခြဲျခားသိမွ အစစ္ကိုျမတ္ႏိုး
ရန္ ထိန္းသိမ္းရန္ အားထုတ္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ဘိုးဘြားဘီဘင္တို႔၏ အေမြအႏွစ္ဟူရာ၌ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရ
ေသာ အရာ၀တ္ၳဳမ်ားသာမက မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ စိတ္ေနစိတ္
ထားမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အရာမ်ားမွာမူ မ်က္စိျဖင့္ျမင္
သာေသာအရာမ်ားသာ မ်ားေပသည္။ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ရေသာ အရာ၀တ္ၳဳ
မ်ားတြင္လည္း မ်က္စိျဖင့္မျမင္ရေသာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ စိတ္ေန
စိတ္ထားမ်ားလည္း တစ္စြန္းတစ္စကပ္ၿငိလ်က္ ပါေနသည္ကို ျမင္ႏိုင္
ေကာင္းတန္ရာသည္ဟု ယူဆပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။