လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.43MB

ေက်ာင္းသားမ်ား အေရးေတာ္ပံု

ေရးသားသူဘဟိန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၉၃၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေရနံေျမအလုပ္သမားသပိတ္
ႀကီးဟာ ရန္ကုန္ကုိ ခ်ီတက္လာရင္း မေကြးမွာ ပိတ္မိေန
ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ဗမာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားသမဂ္ၢမွ ဥက္ၠ႒
သခင္ဘဟိန္းနဲ႔ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္(အတြင္းေရးမွဴး)
ဦးဗေဆြတို႔ဟာ ေရနံေခ်ာင္းကုိ ေက်ာင္းသားေရးရာ သြား
ေရာက္ရွင္းရင္းနဲ႔ ၾကံဳႀကဳိက္ေနတယ္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး
မွ သခင္စိုးတို႔နဲ႔အတူ အလုပ္သမားသပိတ္ႀကီးကုိ ကူညီဖို႔
ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာ သခင္ဗဟိန္းရဲ႕ ျမင္းခြာတစ္ခ်က္
ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ စကားက
ဗမာျပည္ကုိ ျမည္ဟိန္းပဲ့တင္ထပ္သြားတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1002 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။