လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.43MB

ဥေရာပ-အာရွအႀကိဳက္ တြဲစပ္အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား

ေရးသားသူစားဖိုမွဴးႀကီး ဦးယိန္လ်ံ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အတိုင္းအတာႏွင့္ အခ်င္အတြယ္
အားလံုးကို မက္ထရစ္စနစ္ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ားတြင္
ပါ၀င္ေသာ အရြယ္ေတာ္ ၾကက္ဥသည္ ၆၀ g ခန္႔ ျဖစ္သည္။ ဇြန္းႏွင့္
ခြက္အားလံုး၏ အတိုင္းအတာကို မက္ထရစ္စနစ္ပင္ အသံုးျပဳထား
ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။