လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.11MB

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ

ေရးသားသူေက်ာ္ေမာင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ အေျခခံ
လူတန္းစားအား အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊ ယင္းတို႔ထံ
မွအပ္ေငြလက္ခံျခင္း၊ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ျခင္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္းႏွင့္ အျခားေငြ
ေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ဆိုသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။