ေဒတာအရြယ္အစား 0.43MB

အေရာင္းပညာလက္စြဲ

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေရာင္း၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ ရွည္ၾကာစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးခါမွ အေရာင္း
မန္ေနဂ်ာ တက္ျဖစ္လာတဲ့အခါ အဲဒီအကူးအေျပာင္းကာလမွာ ထူးထူးကဲကဲ
ကို အခက္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေရာင္း၀န္ထမ္းေတြ
ရဲ႕ အဆင့္အတန္းမခဲြ ဆက္ဆံတတ္တဲ့အေလ့အထက အတားအဆီး လာ
ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ရတဲ့အဖဲြ႕အစည္းေတြအတြင္းမွာ
ျပႆနာေတြ မၾကာခဏေပၚေနတယ္ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ျပႆနာေတြဟာ
အေရာင္းမန္ေနဂ်ာရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတတ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။